Brukervilkår

Bruk av dette nettstedet
Dette nettstedet eies og driftes av HRA Pharma, som har sitt hovedkontor i
15, rue Béranger, 75003 PARIS, Frankrike, (telefon: + 33 (0)1 40 33 11 30). Tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt disse Vilkårene og alle gjeldende lover og forordninger. Ved å gå inn på og benytte deg av dette nettstedet godtar du disse Vilkårene uten noen forbehold.

HRA Pharma forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene fra tid til annen og uten forvarsel, etter eget forgodtbefinnende; du rådes derfor til å se over dem regelmessig.

Dette nettstedet er allment tilgjengelig.

Dette nettstedet er ikke ment å være en kilde til medisinske råd eller synspunkter. Ikke noe av det som fremgår av dette nettstedet, må under noen omstendigheter benyttes til å stille en medisinsk diagnose. Diagnoser må fremskaffes gjennom en ordinær legetime.

Innhold og erstatningsansvar
Dette nettstedet er opprettet for å gi generell informasjon om blemmer, munnsår, liktorner, hallux valgus, kallus, sprukne hæler, hvordan man behandler og forebygger slike skader og spesifikk informasjon om fordelene ved Compeed-produkter. Det er utarbeidet i samsvar med prinsippene i internasjonale forordninger.

Du godtar at din tilgang til og bruk av dette innholdet skjer på din egen risiko. HRA Pharma og enhver part som måtte være involvert i å utarbeide, fremstille eller levere dette nettstedet fraskriver seg herved uttrykkelig det følgende:

  • Alle vilkår og garantier som for øvrig måtte fremgå av vedtekter, sedvanerett eller billighetsrett.
  • Alt erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap eller følgetap som en bruker måtte pådra seg ved sin tilgang til, bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, eller eventuelle feil eller mangler i nettstedets innhold.

HRA Pharma påtar seg intet ansvar for tap eller skader som skyldes et tjenestenektangrep (DoS), virus eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale du måtte eie, som følge av at du benytter deg av lydene, videoene, dataene eller tekstene på nettstedet eller av noen andre elementer på nettstedet.

Registrering og personvern
HRA Pharma respekterer personvernet til registrerte brukere av nettstedet. Brukerne bør lese det som står i

Personvernpolicyen angående videreformidling og bruk av innsamlede personopplysninger.

Varemerker og logoer

Du har ikke lov til å bruke varemerkene og logoene på dette nettstedet på noen som helst måte.

Opphavsrett
All opphavsrett til dette nettstedet tilfaller HRA Pharma som eier eller lisenshaver. HRA Pharma har enerett på alt dette. Du kan laste ned og lagre én enkelt kopi av materiale som publiseres på dette nettstedet, på harddisken din eller skrive det ut i ett eksemplar, for ditt eget ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke fjerner noen opplysninger om opphavsrett og om andre proprietære rettigheter. Du kan for øvrig ikke kopiere, distribuere, vise frem, laste ned, modifisere, videresende, oversende eller bruke noe av dette materialet, verken delvis eller i sin helhet, uten skriftlig samtykke fra HRA Pharma. Du kan ikke «speile» noe av materialet som publiseres av HRA Pharma på dette nettstedet, over på en annen webserver, og du kan ikke kopiere bilder eller grafikk som måtte forekomme i materiale som publiseres på dette nettstedet.

Ikke noe av det som står her, skal tolkes som en implisert overdragelse, estoppel eller en annen type overføring av noen lisens eller rettighet under et patent eller varemerke tilhørende HRA Pharma eller noen tredjepart. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt ovenfor skal ikke noe av det som står her, tolkes som en overdragelse av noen lisens eller rettighet til noe åndsverk som tilfaller HRA Pharma som eier eller lisenshaver.

Enerett
HRA Pharma forbeholder seg enerett til når som helst å endre eller slette materiale fra dette nettstedet uten forvarsel.

Gjeldende lover
Disse Vilkårene og tolkningen av dem skal styres av franske lover, og franske domstoler skal ha eksklusiv domsmakt til å avgjøre eventuelle tvister som måtte oppstå av eller i forbindelse med disse Vilkårene.

Diverse forhold
Dersom en bestemmelse i disse Vilkårene blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, skal bestemmelsen kunne oppheves uten at det påvirker noen av de andre bestemmelsenes gyldighet, legalitet eller eksigibilitet. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt ovenfor skal disse Vilkårene utgjøre hele avtalen mellom deg og HRA Pharma hva gjelder bruken av dette nettstedet og dets innhold.