Personvernerklæring

HRA Pharma er svært opptatt av å beskytte personopplysninger og sikre personvernet, og ønsker å respektere dette ved å følge disse grunnleggende verdiene: Å respektere den enkeltes forventninger til hvordan personopplysningene blir anvendt, å bygge opp og bevare forbrukernes og andre personers eller organisasjoners tillit, å forhindre at det oppstår skader som følge av behandling av personopplysningene og fullt ut å følge lover og forordninger angående personvern.

HRA Pharma tilveiebringer nettressurser for å kunne formidle helseinformasjon og informasjon om produktene våre.

I og med denne Personvernpolicyen forplikter HRA Pharma seg til, i egenskap av behandlingsansvarlig, å behandle personopplysningene dine med stor forsiktighet og bare til de formålene som de er innhentet for, i samsvar med HRAs kjerneverdier og gjeldende lovgivning, særlig den generelle personvernforordningen (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679).

Denne Personvernpolicyen gjelder personopplysninger som samles inn via nettstedet www.compeed.com («Nettsted», «Nettstedet»).

Termene «personopplysninger», «behandling», «behandlingsansvarlig», «databehandler» og «tilsynsmyndighet» skal ha de definisjonene som er angitt i artikkel 4 i den generelle personvernforordningen (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679).

1. Informasjon om deg som blir innhentet når du går inn på dette nettstedet

 • Data som du deler direkte når du tar kontakt med oss: hovedkategoriene av innsamlede data er e-postadressen din, innholdet i e-posten og svaret ditt.
 • Informasjon om deg som blir innhentet når du går inn på dette nettstedet: Disse opplysningene samles inn gjennom din bruk av Nettstedet uten at du aktivt oppgir dem, takket være flere teknologier, særlig IP-adresser, informasjonskapsler, internett-tagger og data om nettbruk. Dette er hovedkategoriene av data som samles inn:

Hvis du vil vite mer om hvordan HRA Pharma bruker informasjonskapsler, kan du lese informasjonskapselpolicyen vår (Cookies Policy) nederst på Nettstedet. I den policyen finner du informasjon om hvordan du deaktiverer alle informasjonskapslene dersom du ikke vil at de skal benyttes.

2. Hva er formålet med og det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Formål Rettslig grunnlag
Håndtere og besvare spørsmålene dine Overholde rettslige forpliktelser og vår legitime interesse av å besvare spørsmålene dine
Kommersielle behov, særlig for å utføre dataanalyser, foreta revisjoner, utvikle nye produkter, forbedre nettstedet vårt, forbedre produkter og tjenester, identifisere trender i bruken av Nettstedet, tilpasse Nettstedet etter ditt behov og finne ut hvor effektive reklamekampanjene våre er Følge opp vår legitime interesse av å utvikle vårt forhold til deg
Administrere og tilveiebringe Nettstedet (se informasjonskapselpolicyen vår) Vår legitime interesse av å tilveiebringe et Nettsted
Kjøre statistikker over bruken av Nettstedet (se informasjonskapselpolicyen vår) for å gi det høyere kvalitet Ditt samtykke
Håndtere informasjon som er mottatt angående skadevirkninger eller klager på kvaliteten Overholde rettslige forpliktelser

3. Hvem er det som mottar personopplysningene?

Tilgangen til personopplysningene dine er strengt begrenset til autoriserte personer i HRA Pharma. Disse personene må ha tilgang til personopplysningene for å kunne utføre oppgavene sine.

I tillegg til kategoriene av mottakere som er nevnt ovenfor, vil HRA Pharma sende personopplysningene dine til våre autoriserte databehandlere, som vil behandle personopplysningene dine på vegne av HRA Pharma. Databehandlerne som er involvert i kundebehandling, er CPM France og RNI Conseil.

I tillegg vil HRA Pharma formidle personopplysningene dine til relevante myndigheter når gjeldende lover krever det.

I alle tilfeller vil personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldende lovverk om personvern, særlig EU-forordning 2016/679.

4. Hvor lenge vil personopplysningene lagres?

Informasjon som samles inn om deg når du går inn på Nettstedet, vil ikke lagres i mer enn to år, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

I forbindelse med personopplysningene dine er lagringstiden:

 • inntil 3 år når personopplysninger behandles for å administrere og tilveiebringe Nettstedet og kjøre statistikker over bruken av Nettstedet
 • inntil 10 år etter kommersialisering av siste produktparti når personopplysningene behandles for å håndtere informasjon som er mottatt angående skadevirkninger eller klager på kvaliteten

5. Overføringer utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Personopplysningene vil ikke bli behandlet utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Bare aggregerte data eller anonymiserte data vil bli behandlet utenfor EØS-området.

6. Sikkerhet

HRA Pharma vil ta i bruk tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et egnet sikkerhetsnivå for risikoen man pådrar seg, og beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, videreformidling, endring og destruksjon.

7. Hvilke rettigheter har du? Hvordan kan du håndheve dem?

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine under gjeldende personvernlovgivning, særlig EU-forordning 2016/679. Disse rettighetene er som følger:

 • Rett til innsyn – Du kan be om å få se hvilke personopplysninger HRA Pharma har om deg. I forbindelse med en slik forespørsel kan HRA Pharma komme til å kreve konkret informasjon om deg for at vi skal kunne identifisere deg og gi deg korrekt tilgang, og for å informere deg om hvilke personopplysninger HRA Pharma har om deg. I tilfelle vi ikke kan gi deg tilgang til personopplysningene dine (for eksempel fordi noen av opplysningene er blitt ødelagt, slettet eller anonymisert), vil vi informere deg om hvorfor.
 • Retting eller sletting av personopplysninger – HRA Pharma jobber for å sikre at personopplysningene de sitter på, er nøyaktige, oppdatert og fullstendige. Hvis du mener at de personopplysningene HRA Pharma har om deg, er feilaktige, unøyaktige, ufullstendige eller utdatert, kan du kreve at opplysningene blir revidert eller rettet. Vi kommer til å revidere personopplysninger som det viser seg er unøyaktige, ufullstendige eller utdatert.
 • Trekking av samtykke – Hvis du har gitt ditt samtykke til at opplysningene dine blir behandlet, har du rett til når som helst å trekke samtykket tilbake. Dette vil ikke ha noe å si for lovligheten av behandling som er utført før du trakk samtykket tilbake.
 • Protestere mot behandling – Du har anledning til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine, herunder profilering, basert på din bestemte situasjon, som angitt i personvernlovgivningen. Du har alltid rett til å protestere når profileringen har sammenheng med direkte markedsføring.
 • Begrensning av behandling – Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen i visse situasjoner som er angitt av personvernlovgivningen.
 • Rett til dataportabilitet – Du har rett til å motta de personopplysningene som du har oppgitt til oss, i et strukturert, standardisert og maskinelt lesbart format når behandlingen bygger på ditt samtykke eller på en avtale. Du har også rett til å be oss overføre dem til en behandlingsansvarlig som du måtte utpeke.
 • Klager – Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten dersom du mener at HRA Pharma ikke har oppfylt kravene i personvernforordningen (GDPR) angående personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å benytte deg av en av disse rettighetene, ber vi deg sende en anmodning om dette via e-post til dataprivacy@hra-pharma.com eller per brev til Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, Frankrike og oppgir ditt fulle navn og en kopi av identitetskortet ditt.Dersom en sak forblir uløst, har du også rett til å klage til tilsynsmyndigheten i det landet du bor eller jobber i, eller i det landet der den angivelige krenkelsen har funnet sted.

Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018